Vedtægter

Vedtægt for foreningen Kollundhus

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kollundhus. Foreningen er hjemmehørende i Kollund i Aabenraa Kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at drive og opretholde Kollundhus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse.

§ 3. Medlemmer

Medlemskabet er personligt. Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i et lokalblad og/eller elektronisk og på hjemmeside. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af:
   • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år
   • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.
   • 1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år,
   • 2 revisorer for 1 år samt
   • 1 revisorsuppleant for 1 år
  7. Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger.  Dirigenten udpeger evt. stemmetællere.

Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger dog uden stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

§ 5. Bestyrelsen

Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen.

Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler, husets formål eller andre regler fastsat af bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et andet bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, dog mindst en gang hvert halve år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv suppleanter, er til stede.

Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen udarbejder referat over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Referatet godkendes på næste møde.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 revisorer til at revidere regnskabet og 1 revisorsuppleant til at indtræde i en revisors fravær. Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet ud betales til medlemmerne. Beløb som tidligere er indbetalt for medlemmers andelsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

§ 8. Tegning

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen.

§ 9. Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§ 10. Medlemskab, rettigheder og pligter

Bestyrelsen fører en liste, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen.

Ny adresse indføres i medlemslisten. 

Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent inden for året betragtes medlemmet som udmeldt.

En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

§ 11. Vedtægtsændringer

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel elektronisk og med forslagene vist på hjemmesiden. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.

§ 12. Foreningens opløsning

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.

§ 13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

§ 14. Ikrafttrædelse

Denne vedtægt træder straks i kraft i stedet for den hidtidige vedtægt af 27. april 1924, og som er revideret på generalforsamlingerne den 28. februar 1975 og marts 1975. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som andelsselskab, indtræder Foreningen Kollundhus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Kollundhus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Vedtaget 10/5-2005

Ny vedtægt som afløser vedtægten fra 10/5 2005 træder staks i kraft efter godkendelse på generalforsamling d. 14. marts 2023 og ekstraordinært møde d. 24. april 2023.